Užsieniečių integracijos programa

Kalvarijų g. 39, Vilnius

Programos vadovė
Gintarė Skuodytė
mob. +370 699 31977
gintare.skuodyte@vilnius.caritas.lt

A/s LT64 7300 0100 0246 1152, AB Swedbank

Projektai

ES5Pmifcar124„Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas“.


Projekto Nr. PMIF-1.1.4-K-01.

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas: pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sistemą, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.

Šiame centre teikiamos paslaugos tikslinės grupės nariams:

Prieglobsčio prašytojai - trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie pateikė prašymus suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje.

Šiame centre teikiamos paslaugos:

·      Materialinių priėmimo sąlygų gerinimas, aprūpinant maistu, higienos prekėmis, būtiniausiais drabužiais,      avalyne ir prireikus mokyklinėmis prekėmis;

·     Prieglobsčio prašytojų pervežimas nuo pasienio apsaugos punktų Lietuvoje į Valstybės sienos apsaugos  tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje arba  Pabėgėlių priėmimo centrą Rukloje, jei tai yra nelydimi nepilnamečiai;

·     Teisinės konsultacijos;

·      Asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos;

·      Psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;

·      Lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;

·      Vaikų ikimokyklinio ugdymo veikla lopšelyje-darželyje;

·      Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kita socialinė pagalba;

·      Informacinių technologijų mokymai ir (arba) kursai;

·       teisinės paslaugos, susijusios su priėmimo ir prieglobsčio procedūromis;

·       Sociokultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymas: renginių kartu su vietos bendruomene ir tikslinės grupės atstovais organizavimas, užsiėmimų, kuriais ugdomi darbiniai įgūdžiai (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos dirbinių kūrimo, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.) organizavimas, laisvalaikio organizavimas (išvykos, užsiėmimai mėgstama veikla, vaikams – pasiruošimas pamokoms ir pan.).

 

Projekto partneriai:

Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.

Užsieniečių registracijos centras prie Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto laikotarpis: 2017 09 01 iki 2018 12 31.

 ES5Pmifcar6„Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“.

Projekto Nr. PMIF-2.1.2-K-01-002

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas - teikti bendrąsias ir specializuotas paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.

Projekto partneris:

Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras

Projekto laikotarpis: 2016-06-01 iki 2019-09-30

Šiame centre teikiamos paslaugos tikslinės grupės nariams:

1.  trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

2.  trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 53 straipsnyje nustatytais pagrindais;

3.  trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal UTPĮ 86 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu;

4.  trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu;

5.  trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie yra Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią Europos Sąjungos leidimo laikinai gyventi kortelę, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 101 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalyje nustatytais pagrindais;

6.   trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie yra Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią Europos Sąjungos leidimo nuolat gyventi kortelę, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 104 straipsnio 4 dalyje ir (ar) 105, ir (ar) 1053 straipsniuose nustatytais pagrindais.

Šiame centre teikiamos paslaugos:

·     Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste, kuriame yra sudaryta galimybė susitikti su bendruomenėmis, megzti socialinius ryšius, rasti mentorius, kurie padėtų, paaiškintų ir palydėtų;

·      Informavimas, konsultavimas, atstovavimas, kad būtų suteiktos pilnos tiek socialinės, tiek edukacinės paslaugos;

·      Lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, istorijos, konstitucijos kursai, kad nebūtų diskriminacijos švietimo, sveikatos, darbo rinkoje dėl kultūros ir kalbos trūkumo;

·      Į darbo rinką orientuotos konsultacijos, profesinio orientavimo kursai;

·      Teisiniu, socialiniu, psichologiniu konsultavimu įgalinimu veikti;

·      Ypatingai pažeidžiamai grupei, PGU, teikiamos papildomas paslaugos, jie aprūpinami maistu, higienos priemonėmis, būtiniausiais drabužiais, avaline, teisinėmis paslaugomis, asmens ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, psichologine pagalba.

Lankstinukas: ČIA

 

Nr. PMIF-2.1.2-K-01-002
"Pabėgėlis - skaudus žodis: palikti šalį ir namus pavyksta daugeliui, bet sugrįžti ten, kur širdis - ne visiems..."